ایمنی و بهداشت کار در عملیات پیمانکاری ویژه کارگران

ایمنی و بهداشت کار در عملیات پیمانکاری ویژه کارفرمایان

این دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌گردد و جز مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز صلاحیت ایمنی می‌باشد.
مدت دوره: یک روزه به مدت ۸ ساعت
گروه هدف: تمام پرسنل، مطابق آخرین لیست بیمه تأمین اجتماعی
هدف برگزاری کلاس: افزایش دانش و مهارت کارگران جهت کاهش مخاطرات در محیط کار

این دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌گردد و جز مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز صلاحیت ایمنی می‌باشد.
مدت دوره: سه روزه به مدت ۲۰ ساعت
گروه هدف: مدیرعامل یا یکی از اعضا هئیت مدیره
هدف برگزاری کلاس: افزایش دانش و مهارت مدیران جهت مدیریت و کنترل مخاطرات در محیط کار