۱- در چه زمانی ما نباید از دستکش استفاده کنیم؟
زمان کار با دستگاه‌هایی که قسمت چرنده و دوار دارند.
۲- انواع هزینه‌ها را نام ببرید؟
هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیر مستقیم
۳- هزینه‌های غیر مستقیم را نام ببرید؟
هزینه‌های غرامت دستمزد و هزینه‌های پزشکی
۴- زمانی که در محیط گرد و غبار وجود دارد از چه ماسکی باید استفاده کرد؟
ماسک‌های فیلتر دارد ضد گردو غبار
۵- جنس فیلتر ماسک‌های ضد گرد و غبار از چیست؟
کاغذ، پنبه و الیاف مختلف
۶- در محیط‌های آزمایشگاهی از چه ماسکی باید استفاده کرد؟
ماسک‌های فیلتر دارد ضد گاز
۷- بیماری‌های مربوط به ارتعاش دست و بازو را نام ببرید؟
آرتروز مفصل آرنج- بیماری سفید انگشتی
۸- بیماری آب مروارید بیشتر در چه مشاغلی دیده شده است و دلیل آن چیست؟
جوشکاری- اشعه ماورابنفش
۹- کار در ارتفاع از چه ارتفاعی شروع می‌شود؟
۱۲۰ سانتی‌متری
۱۰- یک جایگاه کار از چه ارتفاعی باید حفاظ‌گذاری شود؟
۱۲۰ سانتی‌متری
۱۱- مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن کدام است؟
تنفس
۱۲- اولین گام در مواجهه با فردی که دچار برق گرفتگی شده است چیست؟
قطع جریان برق
۱۳- در زمان کار در ارتفاع شرایط الوار‌ها به چه صوتی باید باشند؟
حداقل دو تخته کنار هم باشند- تخته‌ها فاقد تاب، ترک و یا گره باشند- هم سطح هم باشند- لغزنده نباشند- باسیم محکم به هم بسته شده باشند
۱۴- سرما و گرما جز کدامیک از عوامل زیان‌آور محیط کار هستند؟
عوامل زیان‌آور فیزیکی
۱۵- گرد و غبار جز کدامیک از عوامل زیان‌آور محیط کار است؟
عوامل زیان‌آور شیمیایی
۱۶- بدنه دیوار‌های کارگاه‌هایی که مواد شیمیایی و سمی استفاده می‌شود چه شرایطی باید داشته باشند؟
دارای ۱۶۰ سانتی‌متر ارتفاع و از کف زمین تا دیوار‌ها قابلیت شستوشو داشته باشند.
۱۷- کدام قسمت ماشین آلات نیازی نیست به نحو اطمینان بخشی حفاظ‌گذاری شود؟
کلید خاموش و روشن کردن دستگاه
۱۸- در جه شرایطی در محیط‌هایی که خطوط برق فشار قوی وجود دارند می‌توان کار‌های برقی مثل سیم کشی را انجام داد؟
پس از قطع جریان برق
۱۹- در کدام گام از مدل سیستم مدیریت HSE، توانایی پیمانکار غربال و ثبت می‌شود؟
انتخاب کارفرما
۲۰- در زمانی که احتمال سقوط کارگر وجود دارد استفاده از کدام یک از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است؟
هملت- توری ایمنی- هارنس
۲۱- عوامل زیان‌آور زنده در محیط کار را چه مینامند؟
عوامل زیان‌آور بیولوژیکی
۲۲- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی را نام ببرید
بیماری‌های ناشی از ویروس‌ها بیماری‌های ناشی از باکتری‌ها بیماری‌های ناشی از قارچ‌ها بیماری‌های ناشی از انگل‌ها
۲۳- کدام بخش از ماشین‌ها، لزومی ندارد حفاظ‌گذاری شوند؟
کلید خاموش و روشن دستگاه
۲۴- انواع برق گرفتگی را نام ببرید؟
مستقیم و غیر مستقیم
۲۵- در محیط‌هایی که فشار قوی برق وجود دارد قبل از هر گونه اقدام بر روی دستگاه‌ها و ماشین آلات چه اقدامی را باید لحاظ کنیم؟
قطع کامل جریان برق
۲۶- در کدام مرحله از گام‌های مدل سیستم مدیریت HSE، توانایی پیمانکار بررسی و ثبت می‌شود؟
انتخاب پیمانکار
۲۷- نام دیگر استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چیست؟
OHSAS 18000
۲۸- درخصوص کاهش و کنترل حوادث، کدام سیستم را باید در سازمان استقرار داد؟
HSE-MS
۲۹- وظیفه اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار در کارگاه برعهده چه کسانی است؟
کارفرما یا مسئولین واحد
۳۰- طبق ماده ۹۲ قانون کار، معاینات دوره‌ای حداقل سالی چند بار باید انجام شوند و هزینه معاینات را چه کسی باید پرداخت کند؟
حداقل سالی یکبار- توسط کارفرما
۳۱- طبق ماده ۴ قانون کار، متعلقات کارگاه را نام ببرید؟
قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.
۳۲- طبق ماده ۵ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، چه وظایفی مربوط به کمیته حفاظت فنی می‌باشند؟
طرح مشکلات ایمنی و بهداشتی و ارائه پیشنهاد‌های لازم به کارفرما- آموزش به کارگران نسبت به رعایت مقررات ایمنی- همکاری با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار
۳۳- در ایمنی کار با مواد شیمیایی، ترتیب کار به چه صورت است؟
حذف- جایگزینی با موادی که خطر کمتری دارند- کنترل‌های مهندسی- کنترل‌های مدیریتی- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
۳۴- چه زمانی مناسب استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد است؟
قبل از استفاده از ماده شیمیایی
۳۵- گرما و گرد و غبار به ترتیب مربوط به کدام دسته از عوامل زیان‌آور محیط کار می‌باشد؟
عوامل زیان‌آور فیزیکی- عوامل زیان‌آور شیمیایی
۳۶- در محیط‌های سربسته، مقدار هوای لازم برای هر کارگر حسب نوع کار در هر ساعت، چند متر مکعب است؟
۳۰ الی ۵۰ متر مکعب
۳۷- دلیل اصلی حفاظ‌گذاری ماشین آلات چیست؟
جلوگیری از ورود دست کارگر در منطقه خطر ماشین آلات
38- تعریف کارگر نوجوان چیست؟
طبق ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد.
39- تعریف کارگر چیست؟
طبق ماده ۲ قانون کار، کسانی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کنند.
40- تعریف حادثه ناشی از کار چیست؟
رویداد غیر منتظره‌ای که در هنگام کار روی دهد و جریان عادی کار را متوقف سازد.
41-حوادث در محیط کار باعث چه هزینه‌هایی برای کارفرما می‌شود؟
هزینه‌های مستقیم- هزینه‌های غیر مستقیم
42- تعریف بیماری‌های شغلی چیست؟
هرکاری که با فیزیولوژی بدن انسان تطابق نداشته باشد، می‌تواند تولید بیماری ناشی از کار نماید.
43-تعریف ایمنی چیست؟
میزان دوری و یا فرار از خطر
44- تعریف خطر چیست؟
هر عامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد.
45- تعریف شبه حادثه چیست؟
رویدادی که پتانسیل آسیب به فرد را دارد ولی بنا به دلایلی رخ نمی‌دهد.
46- تعریف حادثه شدید چیست؟
حادثه‌ای که منجر به فوت، قطع عضو و یا غیبت بیش از سه روز از محل کار شود.
47- فاکتور‌های مؤثر در بروز بیماری‌های ناشی از کار را نام ببرید؟
شدت و مدت تماس
48- ماهیت عوامل زیان‌آور محیط کار چیست؟
انرژی
49- طبق مقررات حد مجاز صدا برای چند ساعت کاری چند دسیبل است؟
۸ ساعت، ۸۵ دسیبل
50- به ترتیب روش‌های کنترل صدا در محیط را نام ببرید؟
کاهش صدا منبع صوتی – کاهش صدا در مسیر انتشار – استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
51- انواع ارتعاش را نام ببرید؟
ارتعاش تمام بدن – ارتعاش دست و بازو
52- مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن از چه روشی است؟
تنفس
53- بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها به چه دلیلی رخ می‌دهد؟
به دلیل سقوط از ارتفاع
54- راه‌های پیشگیری از سقوط را به ترتیب نام ببرید؟
استفاده از محدود‌کننده‌ها – استفاده از کاهش دهنده صدمات – استفاده از متوقف‌کننده‌ها
55- عوامل زیان‌آور محیط کار را نام ببرید؟
عوامل زیان‌آور فیزیکی- عوامل زیان‌آور شیمیایی- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی- عوامل زیان‌آور مرتبط با ارگونومی- عوامل زیان‌آور روانی- عوامل زیان‌آور مکانیکی
56- انواع برق گرفتگی را نام ببرید؟
تماس مستقیم- تماس غیر مستقیم
57- اولین گام در مواجهه با فردی که دچار برق گرفتگی شده است چیست؟
قطع جریان برق
58- CPR مخفف چیست؟
CardioPulmonary Resuscitation به معنای احیا قلبی ریوی است.
59- اجزا تشکیل دهنده حریق را نام ببرید؟
اکسیژن- حرارت- ماده سوختنی
60- عناصر حریق را نام ببرید؟
اکسیژن- حرارت- ماده سوختنی- واکنش‌های زنجیره‌ای
61- روش‌های عمومی اطفا حریق را نام ببرید؟
سرد کردن- خفه کردن- سد کردن- کنترل واکنش‌های زنجیره‌ای- مواد خاموش‌کننده آتش
62- محصولات حریق را نام ببرید؟
گاز‌ها و بخارات- شعله- گرما- واکنش‌های زنجیره‌ای
63- مهمترین علل ایجاد حریق را نام ببرید؟
آتش‌گیری مستقیم- افزایش دما- واکنش‌های شیمیایی- اصطکاک- الکتریسیته
64- مهمترین دلایل شروع حریق را نام ببرید؟
طبیعت- بی‌احتیاطی انسان- حریق‌های عمدی- حریق‌های وسایل برقی
65- حریق‌هایی که از خود خاکستر به جا می‌گذارند مربوط به کدام کلاس‌بندی حریق می‌باشد؟
کلاس A
66- بهترین خاموش‌کننده برای کلاس A چیست؟
آب
67- بهترین خاموش‌کننده برای کلاس C چیست؟
کپسول دی اکسید کربن(co2)
68- از کدام کپسول در محیط‌های کوچک و سربسته به هیچ عنوان نباید استفاده کرد؟
co2
69- چرا از کپسول‌های co2 در محیط‌های کوچک و سر بسته نمی‌توان استفاده کرد؟
زیرا سطح اکسیژن را به حدی می‌رساند که باعث ایجاد خفگی فرد می‌شود
70- مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار را نام ببرید
اعمال نا ایمن- شرایط نا ایمن
71- پنج راهکار برای بهبود شرایط ایمنی را به ترتیب نام ببرید؟
حذف- جابجایی- کنترل‌های مهندسی- کنترل‌های مدیریتی- تجهیزات حفاظت فردی
72- مؤثرترین روش برای بهبود شرایط ایمنی را نام ببرید؟
حذف
73- کم تأثیرترین روش برای بهبود شرایط ایمنی را نام ببرید؟
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
74- معاینات دوره‌ای حداقل چند بار در سال انجام می‌شود؟
حداقل سالی یکبار
75- هزینه معاینات دوره‌ای با کارفرما است یا کارگر؟
کارفرما
76- در حوادث ناشی از کار، غرامت دستمزد در ایام از کارأفتادگی از کجا به کارگر حادثه دیده پرداخت می‌شود؟
سازمان تأمین اجتماعی
77- آیا فقط داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در پروژه، می‌تواند رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما باشد؟
خیر
78- جلسه کمیته حفاظت فنی حداقل چند بار در سال باید انجام شد؟
ماهی یک بار
79- کارفرما باید با پیمانکارانی که دارای چه مجوزی و از چه سازمانی هستند، باید کارکند؟
مجوز صلاحیت ایمنی کار- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
80- ماده ۹۱ قانون کار را توضیح دهید؟
وظیفه کارفرما و یا نماینده او (پیمانکار) تهیه وسایل حفاظت فردی به مقدار کافی و در اختیار کارگر گذاشتن آن و کنترل و نظارت بر استفاده به موقع و صحیح از آن در زمان کار می‌باشد. وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با حفظ نگهداری و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی طبق دستورالعمل‌های ارائه شده می‌باشد.
81- ماده ۹۵، تبصره ۲ قانون کار را توضیح دهید؟
چنانچه کارفرما یا مدیران برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
82- ماده ۸۵ قانون کار را توضیح دهید؟
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
83- طبق ماده ۶۱ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها، سالانه چند دست لباس به کارگر تعلق می‌گیرد؟
دو دست
84 -شرایط لباس کار در زمان استفاده از دستگاه‌هایی که قسمت چرخان دارند به چه صورت است؟
هیچ قسمت شل و آویزانی نباید داشته باشند.
85- آیا می‌توان در زمان کار با دستگاه‌هایی که قسمت چرخان دارند از دستکش استفاده کرد؟
خیر. زیرا در این شرایط دقت کاهش پیدا می‌کند و احتمال خطا افزایش می‌ابد.
86- حداکثر وزن کلاه ایمنی بدون متعلقات چقدر است؟
حداکثر ۴۰۰ گرم
87- حداکثر وزن کلاه ایمنی همراه با متعلقات چقدر است؟
حداکثر ۴۳۰ گرم
88- در محیط‌های کارگاهی استفاده از کدام تجهیزات اجباری می‌باشد؟
کفش و کلاه ایمنی
89- جنس دستکش‌های جوشکاری چیست؟
چرمی
90- جنس دستکش‌هایی که در زمان حمل بار استفاده می‌شود چیست؟
پنبه‌ای
91- جنس دستکش‌هایی که در قصابی‌ها استفاده می‌شود چیست؟
فولادی
92- جنس دستکش‌هایی که در محیط‌های اسیدی استفاده می‌شود چیست؟
لاستیکی که باید ساق بلند باشند
93- نام دستکش‌هایی که در زمان کار با وسایل دوار کار می‌کنیم چیست؟
دستکش‌های ضد ارتعاش
94- در محیط‌های کارگاهی که احتمال سقوط تجهیزات روی پای افراد وجود دارد از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفش‌هایی که کفه و پنجه آن‌ها از جنس فولاد می‌باشند.
95- در محیط‌های که احتمال انفجار و آتش سوزی وجود دارد از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفشی که هیچ میخ یا فلزی در آن به کار نرفته باشد.
96- در محیط‌های که با اسید‌ها کار می‌کنند از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفشی که بند ندارد و تا قوزک پا را پشتیبانی می‌کند.
97- در محیط‌هایی که با اشعه‌ها کار می‌کنند از چه پیش‌بندی باید استفاده کرد؟
پیش بند از جنس سرب
98- در محیط‌هایی که با اسید‌ها کار می‌کنند از چه پیش‌بندی باید استفاده کرد؟
پیش بند از جنس کائوچو طبیعی
99- بهترین ماسک در محیط‌هایی که اکسیژن کافی وجود ندارد چیست؟
ماسک‌های هوارسان- ماسک‌های مجهز به کپسول اکسیژن
100- در محیط کار، چه فاکتور‌هایی در انتخاب ماسک دخیل هستند؟
میزان اکسیژن- غلظت آلاینده‌ها- نوع آلاینده‌ها
101- واکنش در شرایط اضطراری را تعریف کنید؟
مجموعه اعمال و رفتار‌هایی است که ایمنی افراد (اعم از کارفرما و کارگر) را در شرایط اضطراری تضمین می‌کند.
Previous slide
Next slide
نمونه سوال
0